16/1/10

Αναγνώριση Αλβανικών δικαστικών αποφάσεων

Πολλές φορές χρειάζεται δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί στην Αλβανία (πχ απόφαση διαζυγίου) να αποκτήσει ισχύ και στην Ελλάδα. Ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 905-906ΚΠολΔικ στο Μονομελές Πρωτοδικείο με την εκούσια διαδικασία (σχετικό υπόδειγμα από ΕΔΩ).
Το ενδιαφέρον είναι ότι αναφορικά με Αλβανικές αποφάσεις, εφαρμόζονται και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτουν τα άρθρα 23 κ.επ. του Νόμου 2311/1995 που κύρωσε τη "Σύμβαση δικαστικής αρωγής Ελλάδας-Αλβανίας". Ενδιαφέρον έχει το ότι η διεθνής σύμβαση αυτή αναφέρει ότι δεν αναγνωρίζονται ερήμην εκδοθείσες αποφάσεις, όταν ο αντίδικος έχει κλητευθεί με θυροκόλληση !

Νόμος 2311/1995 "Σύμβαση δικαστικής αρωγής Ελλάδας-Αλβανίας"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

`Αρθρο 23
Αποφάσεις υποκείμενες σε αναγνώριση και εκτέλεση
1. Υπό τους όρους που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, το Συμβαλλόμενο Μέρη θα αναγνωρίζουν και θα εκτελούν στο έδαφός τους τις ακόλουθες αποφάσεις που εκδόθηκαν στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.
α) αποφάσεις που εκδόθηκαν σχετικά με αστικές, οικογενειακές και εμπορικές υποθέσεις,
β) αποφάσεις που εκδόθηκαν σχετικά με ποινικές υποθέσεις σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για αποζημίωση,
γ) διαιτητικές αποφάσεις
2. Συμβιβασμοί που συμφωνήθηκαν ενώπιον δικαστηρίων και επικυρώθηκαν από αυτά εξομοιώνονται με τις δικαστικές αποφάσεις της παραγράφου 1.

Αρθρο 24
Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και εκτελέσεως
Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 θα αναγνωρίζονται και θα εκτελούνται, αν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Αν κατά τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση, η τελευταία αυτή απέκτησε ισχύ δεδικασμένου και είναι εκτελεστή.
β) Αν κατά τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου ζητείται η εκτέλεση, το δικαστήριο του Μέρους αυτού δεν είναι αποκλειστικά αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση.
γ) Αν ο διάδικος που ερημοδίκησε και που δεν μετέσχε στη διαδικασία είχε κληθεί εμπρόθεσμα και με τον προσήκοντα τρόπο ή αν ο διάδικος που δεν εμφανίσθηκε και που δεν είχε την ικανότητα να παρίσταται σε δικαστήριο μπόρεσε να αντιπροσωπευθεί νόμιμα. Η κλήση με θυροκόλληση δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
δ) Αν η απόφαση δεν είναι αντίθετη με προηγούμενη απόφαση που έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, μεταξύ των ίδιων Μερών, σχετικά με το ίδιο αντικείμενο και επί της ίδιας ουσίας κοι που εκδόθηκε από δικαστήριο του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου η απόφαση πρέπει να αναγνωρισθεί ή εκτελεσθεί ή αν καμιά αγωγή δεν έχει εγερθεί προηγούμενα ενώπιον του δικαστηρίου του Συμβαλλόμενου αυτού Μέρους για την ίδια υπόθεση.
ε) Αν η αναγνώριση και η εκτέλεση της αποφάσεως δεν είναι αντίθετη προς τη δημόσια τάξη ή προς τις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου πρέπει να λάβουν χώρα η αναγνώριση και η εκτέλεση της απόφασης.

Αρθρο 25
Διαιτητικές αποφάσεις
1. Για την αναγνώριση και εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της Συμβάσεως που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 10 Ιουνίου 1958.
2. Σε περίπτωση διεξαγωγής δίκης που το αντικείμενό της, κατά τη θέληση των διαδίκων, διέπεται από ρήτρα διαιτησίας, το δικαστήριο διατάσσει τα Μέρη να προσφύγουν στο διαιτητικό όργανο.

Αρθρο 26
`Εγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση εκτελέσεως
1. Η σχετική με την εκτέλεση της αποφάσεως αίτηση μπορεί να υποβληθεί απευθείας στο αρμόδιο δικαστήριο του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου πρέπει να εκτελεσθεί η απόφαση, αλλά μπορεί επίσης να κατατεθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση πρωτόδικα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αίτηση διαβιβάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 στο αρμόδιο δικαστήριο του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.
2. Η αίτηση πρέπει να αυνοδεύεται:
α) Από την απάφαση ή από κυρωμένο αντίγραφό της, καθώς και από έγγραφο που να πιστοποιεί ότι η απόφαση έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου και είναι εκτελεστή, εκτός αν αυτό προκύπτει από την ίδια την απόφαση.
β) Από πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι ο διάδικος που ερημοδίκησε και που δεν μετέσχε στη διαδικασία εκλήθη εμπρόθεσμα και με τον προσήκοντα τρόπο και ότι, στην περίπτωση που δεν είχε την ικανάτητα να παρίσταται σε δικαστήριο, αντιπροσωπεύθηκε νόμιμα.
γ) Από κυρωμένη μετάφραση των εγγράφων που προβλέπονται από τα εδάφια α` και β` σε μια από τις γλώσσες που προβλέπονται από το άρθρο 17 της παρούσας Συμβάσεως.
3. Σε περίπτωση διαιτητικής αποφάσεως, εκτός από τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 2, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απά κυρωμένο αντίγραφο της ρήτρας διαιτησίας, καθώς επίσης και από κυρωμένη μετάφραση της ρήτρας αυτής και κόθε άλλου σχετικού εγγράφου, σε μια από τις γλώσσες που προβλέπονται από το άρθρο 17 της παρούσας Συμβάσεως.

Αρθρο 27
Εφαρμοστέο δίκαιο
1. Το δικαστήριο του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου πρέπει να εκτελεσθεί η απόφαση, θα την εκτελέσει σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία.
2. Το δικαστήριο που αποφασίζει για τη σχετική με την εκτέλεση αίτηση περιορίζεται στη διαπίστωση της συνδρομής των όρων που κοθορίζονται στο άρθρα 24, 25 κοι 26 της παρούσας Συμβάσεως.
3. Ο εναγόμενος μπορεί να προβάλει τις ενστάσεις που επιτρέπονται από τους νόμους του Συμβαλλόμενου Μέρους, το δικαστήριο του οποίου εξέδωσε την απόφαση.

Αρθρο 28
Αποφάσεις σχετικές με τα δικαστικά έξοδα
1. Αν ο διάδικος που εξαιρέθηκε, κατά τους όρους του άρθρου 18 της πορούσας Συμβάσεως, από την εγγυοδοσία αλλοδαπού καταδικάσθηκε με οριστική απόφαση του δικαστηρίου του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ατα δικαστικά έξοδα, η απάφαση αυτή θα εκτελεσθεί, έπειτα απά αίτηση του έχοντος δικαίωμα, ανέξοδα στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.
2. Το δικαστήριο που αποφασίζει για την εκτέλεση της αποφάσεως που προβλέπεται στην παράγραφο 1, περιορίζεται να διαπιστώσει αν η σχετική με τα δικαστικά έξοδα απόφαση έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου και είναι εκτελεστή.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 26 εφαρμόζονται και στις αποφάσεις που αναφέρονται στα δικαστικά έξοδα.

`Αρθρο 29
Πεδίο εφαρμογής
Οι αποφάσεις, που προβλέπονται απά το άρθρο 23 και που ανταποκρίνονται στους όρους των άρθρων 24, 25 και 26 της παρούσας Συμβάσεως, θα αναγνωρίζονται και εκτελούνται, εφόσον έχουν αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου και έχουν κηρυχθεί εκτελεστές μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμβάσεως.

1 σχόλιο:

âlex είπε...

Κύριε Παραδείση, αφήνω το σχόλιο μου εδώ με την ελπίδα να το δείτε, σχετικά με ένα άλλο άρθρο σας, σχετικά με την εγγραφή ασκουμένων σε ΔΣ.
Η ερώτηση μου έχει να κάνει με το ισχύον καθεστώς σε ό,τι αφορά τριετείς νομικές σπουδές στο εξωτερικό. Τι εφαρμόζεται πρακτικά; Εγγραφή ως ασκούμενος και ταυτόχρονο εγγραφή σε κάποιο έτος σπουδών ελληνικής νομικής για την αναγνώριση; Ή κάτι άλλο; Οι απαντήσεις που έχω λάβει από τον ΔΟΑΤΑΠ είναι ήξεις αφίξεις, για αυτό ρωτάω εσάς που φαίνεται να γνωρίζετα τα πράγματα εκ των έσω.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.