11/3/13

Άρση δικαστικής απέλασης αλλοδαπού

Με το άρθρο 110 του Ν 4055/2012, δίνεται μια λύση στο πρόβλημα των αλλοδαπών που έχουν απελαθεί με Δικαστικές απελάσεις.
έτσι, είναι πλέον δυνατή υπό προϋποθέσεις η άρση της δικαστικής απέλασης, η οποία πολές φορές ήταν και ισόβια.
 
 
4. Απελάσεις που επιβλήθηκαν με βάση ποινή φυλάκισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου, παράγουν αποτελέσματα και αποκλείουν την είσοδο των αλλοδαπών που απελάθηκαν για 
χρονικό διάστημα πέντε ετών από την εκτέλεση της απέλασης. Για τις απελάσεις που επιβλήθηκαν 
με βάση ποινή κάθειρξης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το χρονικό διάστημα 
ισχύος της απαγόρευσης εισόδου του αλλοδαπού στη χώρα καθορίζεται από το συμβούλιο 
πλημμελειοδικών του τόπου του δικαστηρίου που επέβαλε την απέλαση, ύστερα από αίτηση του 
απελαθέντα που υποβάλλεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 74 παρ. 3 του Π.Κ., όπως 
τροποποιήθηκε με τον παρόντα νόμο.

 5. Η εκτέλεση απελάσεων που έχουν επιβληθεί, έως την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, με 
βάση ποινή φυλάκισης, αναστέλλεται υποχρεωτικά εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
πραγματοποιηθεί εντός τριάντα ημερών από τότε που διαταχθεί η απόλυση υπό όρους του 
κρατούμενου αλλοδαπού ή που εκτιθεί πλήρως ή χαριστεί η ποινή του.

 Εάν οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται ήδη κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού ή 
εάν πρόκειται περί αλλοδαπών κρατουμένων των οποίων η ποινή έχει ανασταλεί κατ` άρθρο 99 
παρ. 1 του Π.Κ., όπως ίσχυε έως τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, ή κατ` άρθρο 100 του Π.Κ. ή 
κατ` άρθρο 100Α του Π.Κ., όπως ίσχυε πριν την κατάργηση του από το άρθρο 34 περίπτωση β` 
του ν. 3904/2010 (Α`218) και εφόσον πληρούνται οι τεθέντες από το Δικαστήριο όροι, η αναστολή 
επέρχεται, εάν δεν εκτελεστεί η απέλαση μέσα σε τριάντα ημέρες από την έναρξη της ισχύος του 
νόμου αυτού.

 Η αναστολή διατάσσεται για διάστημα ενός έτους, που μπορεί να παρατείνεται για ίσο χρονικό 
διάστημα εφόσον εξακολουθεί να είναι ανέφικτη η απέλαση, από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών 
του τόπου κράτησης, υπό τον όρο της εμφάνισης του απολυόμενου μέσα στο πρώτο πενθήμερο 
κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα διαμονής του. Στους απολυόμενους αλλοδαπούς μπορεί να 
επιτραπεί η εργασία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 
3907/2011 για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή εκτέλεσης της απέλασης τους.

 Εάν κατά την αιτιολογημένη γνώμη της αστυνομικής αρχής Π απέλαση οποιουδήποτε από τους 
απολυόμενους αλλοδαπούς καταστεί οποτεδήποτε εφικτή, με διάταξη του εισαγγελέα 
πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης ανακαλείται η χορηγηθείσα αναστολή και διατάσσεται η 
κράτηση του αλλοδαπού για χρονικό διάστημα το πολύ δεκαπέντε (15) ημερών προς 
πραγματοποίηση της απέλασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: