18/3/18

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ - ΨΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ


Ο υπολογισμός της αξίας της επικαρπίας και της επικαρπίας μπορεί να γίνει με 2 τρόπους.

1) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
Κατά το άρθρο 30 § 4 ν. 3842/2010 για τον τρόπο υπολογισμού της αξίας της ψιλής κυριότητας στο φορολογικό δίκαιο: «Η αξία της ψιλής κυριότητας προκύπτει αν από την αξία της πλήρους κυριότητας αφαιρεθεί η αξία της επικαρπίας, όπως προσδιορίζεται στις παραγράφους 2 ή 3 του άρθρου αυτού» και §§ 2 - 3 για την αξία της επικαρπίας «2. Η αξία της επικαρπίας, όταν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ορίζεται ως ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ανάλογα με την ηλικία αυτού ως εξής:
 Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
 Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του.
 Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.
 Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του.
Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.
Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του.
Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.
3. Η αξία της επικαρπίας, όταν ο επικαρπωτής είναι νομικό πρόσωπο, ορίζεται στα 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας».

2) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:
Επίσης, στο άρθρο 11 ΚΠολΔ για τον προσδιορισμό της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, λκαμβάνεται υπόψη για την ψιλή κυριότητα το μισό της αξίας του πράγματος (αριθ. 1) και για την προσωπική δουλεία το μισό της αξίας του ακινήτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: