10/1/08

Δυνατή η έκδοση ενιαίας διαταγής απόδοσης μισθίου & διαταγής πληρωμής για μισθώματα

Στην απόφαση 708/2002 Μον. Πρωτ. Βόλου (ΝΟΒ 2002/1125), γίνεται δεκτό ότι είναι δυνατή η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής για τα μισθώματα και αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου, όσο και η έκδοση ενιαίας διαταγής και για τους δύο εκτελεστούς τίτλους αντίστοιχα. Βέβαια λόγω των διαφορετικών προθεσμιών ανακοπής προβλέπεται ότι για κάθε διαταγή θα ληφθεί ξεχωριστά απόγραφο (και άρα θα επιδοθούν ξεχωριστά).

Ενδιαφέρουσα απόφαση, καθόσον στην πράξη κατατίθενται 2 ξεχωριστές αιτήσεις και εκδίδονται 2 ξεχωριστές διαταγές, και αυτ'ο συνεπάγεται - χωρίς λόγο - διπλά έξοδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: