7/1/08

Οι αλλοδαποί που ζουν σε ελεύθερη σχέση με υπήκοο ΕΕ και το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου και διαμονής τους στην Ελλάδα

Το Π.Δ. 106/2007 για την Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ της Ευρ. Ένωσης.

Στο άρθρο 5 του Προοιμίου της οδηγίας αυτής, αναφέρεται ότι: "Το δικαίωμα όλων των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, προκειμένου να ασκείται υπό αντικειμενικές συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρέπειας, θα πρέπει να παρέχεται και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο ορισμός του «μέλους της οικογένειας» θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον καταχωρισμένο σύντροφο εάν η νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής, αναγνωρίζει τη σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης ως ισοδύναμη προς τον γάμο." Με δεδομένο λοιπόν ότι στην Ελλάδα η ελεύθερη συμβίωση δεν αναγνωρίζεται και δεν δημιουργεί δικαιώματα ισότιμα με αυτά που κατοχυρώνει ο γάμος, θα περίμενε κανείς το ΠΔ εφαρμογής της οδηγίας να μην χορηγήσει δικαίωμα ελεύθερης διαμονής στους άγαμους συντρόφους υπηκόων πολιτών της ΕΕ.

Με έκπληξη λοιπόν διαπιστώνουμε ότι ενώ στην ελληνική έννομη τάξη η ελεύθερη συμβίωση δεν αναγνωρίζεται ως ισότιμη με το γάμο, το ΠΔ 106/2007 στο άρθρο 3 παρ. 2 περ. β συμπεριλαμβάνει στα μέλη της οικογένειας του πολίτη της ΕΕ με τον οποίον έχουν δικαίωμα εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα, τον/την άγαμο-η σύντροφο ανεξαρτήτως ιθαγένειας και με τον/την οποίο-α ο πολίτης της Ένωσης έχει "σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη".

Η επιλογή αυτή του Έλληνα νομοθέτη είναι ατυχής και οδηγεί σε δυσμενέστερη μεταχείριση τον άγαμο σύντροφο ενός Έλληνα, παρά τον άγαμο σύντροφο ενός αλλοδαπού πολίτη της ΕΕ. Πράγματι, ο άγαμος σύντροφος ενός πολίτη της ΕΕ (πχ ενός Γάλλου) μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προαναφερθείσες ευεργετικές διατάξεις του ΠΔ 106/2007 και να ζήσει νόμιμα στην Ελλάδα αποκτώντας σχετική άδεια διαμονής. Αντίθετα, ο άγαμος σύντροφος ενός Έλληνα πολίτη δεν μπορεί να κάνει χρήση του ΠΔ 106/2007, εφόσον το άρ. 3 παρ 1 αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής του τους Έλληνες και τα μέλη των οικογενειών τους.

Έτσι, καταλήγουμε σε διακριτική μεταχείριση των άγαμων συντρόφων - μελών της οικογένειας Ελλήνων υπηκόων. Η άδικη μεταχείριση αυτή που εισάγει το ΠΔ 106/2007 είναι κατάφωρα αντίθετη με την αρχή της ίσης μεταχείρισης της ΕΣΔΑ και του Ευρ. Κοινοτικού Δικαίου και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την οδηγία 2004/38/ΕΚ, εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, η οδηγία επιβάλλει την παροχή του δικαιώματος εισόδου και διαμονής στους άγαμους συντρόφους ΜΟΝΟ όταν η ελεύθερη συμβίωση αναγνωρίζεται ως ισότιμη με το γάμο στο κράτος υποδοχής. Επειδή λοιπόν στην Ελλάδα δεν υφίσταται τέτοια ισοδυναμία, οι άγαμοι σύντροφοι αλλοδαπών πολιτών δεν θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα, όπως ακριβώς και με τους άγαμους συντρόφους Έλληνων υπηκόων.

Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, ευρωπαϊκή οδηγία έχει μεταφερθεί λανθασμένα με αποτέλεσμα, χωρίς κάτι τέτοιο να επιβάλλεται από την ΕΕ, οι Έλληνες πολίτες και οι σύντροφοί τους να είναι σε δυσμενέστερη θέση από ότι οι υπόλοιποι πολίτες της ΕΕ και οι σύντροφοί τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: