31/5/08

Δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα η μη καταβολή προσαυξήσεων επί εισφορών ΙΚΑ

Με την με αρ. 193/2008 απόφαση του Αρείου Πάγου (ποιν), γίνεται δεκτό ότι δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα η μη καταβολή προσαυξήσεων επί εισφορών ΙΚΑ. Επομένως, μόνο η εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών τιμωρείται ποινικά, και άρα σε όσους έχει ασκηθεί σχετική μήνυση από το ΙΚΑ μπορούν να καταβάλουν μόνο το κεφάλαιο ώστε να αποφύγουν ποινικές καταδίκες με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες που επισύρουν (ποινές φυλάκισης, πρόστιμα, εγγραφή καταδίκης στο ποινικό μητρώο).

Απόσπασμα απόφασης ΑΠ 193/2008 (ποιν)
 Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 "1). Όστις
υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν καταβολής των βαρυνουσών αυτόν τον
ίδιο ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών), ασχέτως ποσού, προς
τους εις το Υπουργείον Εργασίας υπαγομένους πάσης φύσεως
Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ασφαλίσεως ή
Ειδικούς Λογαριασμούς, δεν καταβάλλει ταύτας εντός μηνός, αφ'
ής αύται κατέστησαν απαιτηταί, προς τους ως άνω Οργανισμούς
τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) μηνών και
χρηματικής ποινής τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
2) Όστις παρακρατών ασφαλιστικάς εισφοράς των παρ' αυτώ
εργαζομένων επί σκοπώ αποδόσεως εις τους κατά την παρ. 1
Οργανισμούς δεν καταβάλλει ή δεν αποδίδει ταύτας προς τους
ανωτέρω Οργανισμούς εντός μηνός, αφ' ης κατέστησαν απαιτηταί
τιμωρείται επί υπεξαιρέσει δια φυλακίσεως τουλάχιστον έξ (6)
μηνών και χρηματικής ποινής τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000)
δραχμών". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι αξιόποινη
είναι η καθυστέρηση καταβολής των εργοδοτικών εισφορών και η
παρακράτηση της εισφοράς των εργαζομένων, όχι όμως και η
καταβολή των προσαυξήσεων, που επιβάλλει επ' αυτών το Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
27 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
21 παρ. 3 του Ν.1902/1990. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 16 του
Κανονισμού Ασφαλίσεως του ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΙΚΑ), ως χρόνος καταβολής των εισφορών ορίζεται το
ημερολογιακό τέλος του μηνός εντός του οποίου παρασχέθηκε η
εργασία ή η υπηρεσία, κατά δε το άρθρο 26 παρ. 3 του α.ν.
1846/1951, ο υπόχρεος πρέπει να καταβάλει τις προς το Ίδρυμα
αυτό εισφορές μέχρι του τέλους του επομένου μηνός από το χρόνο
που έχει ορισθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: