10/3/21

ΜΠρΘεσ 4620/2020: Διάρκεια συμφωνίας συζύγων για τα ανήλικα τέκνα σε περίπτωση συμβολαιογραφικής λύσης του γάμου

 

Σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων τέκνων, πέραν της έγγραφης συμφωνίας για τη λύση του γάμου, απαιτείται και η προσκομιδή έγγραφης συμφωνίας για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των τέκνων, η οποία επικυρώνεται από τον συμβολαιογράφο και ισχύει τουλάχιστον για δύο έτη. Παρά την εν λόγω συμφωνία για τα τέκνα, ο γονέας δύναται να προσφύγει στο δικαστήριο και πριν το πέρας της διετίας, το οποίο θα λάβει υπόψη την υπογραφείσα συμφωνία, χωρίς, όμως, να δεσμεύεται από αυτήν. Η συμφωνία των συζύγων για τα ανήλικα τέκνα έχει ορισμένη διάρκεια και συνεπώς αν παραλειφθεί για οποιονδήποτε λόγο ο καθορισμός του χρόνου ισχύος της συμφωνίας, αυτή θα ισχύει για μια διετία. Μετά τη λήξη ισχύος της ανωτέρω συμφωνίας είτε εκ του νόμου μετά την παρέλευση της διετίας είτε συνεπεία παρελεύσεως του ορισθέντος με την άνω συμφωνία μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος, εφόσον δεν έχει χωρήσει νέα συμφωνία των γονέων με την ίδια διαδικασία ενώπιον συμβολαιογράφου ή ρύθμιση των ανωτέρω ζητημάτων κατόπιν προσφυγής τους στο δικαστήριο, τα ως άνω ζητήματα τα συναπτόμενα με την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανηλίκων τέκνων καθίστανται αρρύθμιστα και οι γονείς έχουν πλέον από κοινού την άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας των ανήλικων τέκνων τους, συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της επιμέλειας του προσώπου τους.
ΜΠρΘεσ 4620/2020, σε: ΕλλΔνη 6/2020

Δεν υπάρχουν σχόλια: