21/4/07

Η θέση του Ιερού Ευαγγελίου στα Δικαστήρια

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρακάτω εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της 8ης Δεκεμβρίου 1938 (με αριθμ. πρωτ. 119476 και αρ. εγκυκλ. 74) «Περὶ τῆς εὐπρεποὺς ἐμφανίσεως τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἐν τοῖς Δικαστηρίοις καὶ τῆς τηρήσεως εἰς τοῦτο τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ», την οποία αναδημοσιεύουμε για δύο λόγους. Αφενός, η εγκύκλιος αυτή παρουσιάζει ιστορικό ενδιαφέρον καθόσον μας πληροφορεί για την κατάσταση που επικρατούσε στα Ελληνικά Δικαστήρια την περιοχή του μεσοπολέμου, κατάσταση που ίσως να μη διαφέρει και πολύ από τη σημερινή όσον αφορά τα θέματα που θίγει η εγκύκλιος. Αφετέρου, η εγκύκλιος αυτή παρότι παλαιά, θα ήταν χρήσιμο να ενέπνεε και όσους σήμερα είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη των Δικαστικών αιθουσών, καθότι θίγει ένα χρόνιο πρόβλημα, την ευπρεπή εμφάνιση ενός Ιερού βιβλίου σε χώρους μη προορισμένους για θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Αναρωτιέται λοιπόν εύλογα κανείς, αν η καλύτερη λύση για το πρόβλημα αυτό δεν θα ήταν η απόσυρση του Ιερού Ευαγγελίου από το χώρο της Δικαιοσύνης. Η θέση του είναι στους χώρους της λατρείας, της προσευχής και της μελέτης του Θείου λόγου και δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως όργανο στα χέρια της Δικαιοσύνης για την (αναποτελεσματική) εξεύρεση της αλήθειας. Και σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει έμμεσα ή άμεσα να συνδέεται με τα «Θεία», κάθε αδυναμία, λάθος, αμέλεια ή παράνομη ενέργεια στο χώρο της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Επίσης, και για να μην πληγωθεί κάποιος ευαίσθητος Χριστιανός, προσκολλημένος στην παράδοση, ας θυμηθούμε τη φράση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πάνω στον όρκο: «ἐγὼ λέγω ὑμὶν, μὴ ὀμόσαι ὅλως», που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για άλλες επιλογές από τους Χριστιανούς που θέλουν να τηρούν και να σέβονται τις εντολές του.

« ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Α´ - ΤΜΗΜΑ Δ´

Πρὸς τοὺς κ.κ. Εἰσαγγελεῖς Ἐφετῶν καὶ Πρωτοδικῶν τοῦ Κράτους (Κοινοποιητέα καὶ εἰς τοὺς κ.κ. Προέδρους Ἐφετῶν καὶ Πρωτοδικῶν, Εἰρηνοδίκας και Πταισματοδίκας τοῦ Κράτους)

Ἀφορμὴν λαϐόντες ἐξ ἐγγράφου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δι` οὗ ἀνακοινοῦται ἡμῖν ὅτι καθ` ἃς ἔχει πληροφορίας ἔν τισι Δικαστηρίοις δὲν τηρεῖται ὁ προσήκων σεϐασμὸς εἰς τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον τὸ εἰκονίζον τὸν Κύριον Ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καθόσον τοῦτο εὑρίσκεται ἐρριμμένον ἔμπροσθεν τοῦ Δικαστηρίου ἐπὶ τεμαχίου σανίδος πλήρους κόνεως ἄδετον, ἀκάθαρτον ἐκ τῆς χρήσεως καὶ ἔστιν ὅτε συγκρατούμενον διὰ λεπτοῦ σχοινίου, οἱ δὲ δικασταὶ δὲν ἐγείρονται τῶν ἑδρῶν αὐτῶν καθ` ἣν στιγμὴν ὁ ἐξεταζόμενος δίδει τὸν νενομισμένον ὅρκον.
Ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως ἐπιστήσητε τὴν προσοχὴν ὑμῶν ἐπὶ τῆς μὴ εὐπρεποῦς ἐμφανίσεως ἐν τοῖς Δικαστηρίοις τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς μὴ τηρήσεως τοῦ προσήκοντος εἲς τοῦτο σεϐασμοῦ, καὶ ἐκδόσητε τὰς προσηκούσας διαταγὰς καὶ συστάσεις εἰς τὰς δικαστικὰς Ἀρχὰς τῆς ὑμετέρας περιφερείας περὶ τῆς εὐπρεποὺς ἐμφανίσεως τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου εἰς τὰ Δικαστήρια καὶ τῆς τηρήσεως τοῦ προσήκοντος εἰς τοῦτο σεϐασμοῦ, ἐκ μέρους τῶν κ.κ. δικαστῶν.
Παραγγείλητε δὲ προσέτι ὅπως ζητηθῇ παρ` ἡμῶν ἡ ἔγκρισις πιστώσεων διὰ τὴν προμήθειαν καινουργῶν Ἱερῶν Εὐαγγελίων εἰς ἃ Δικαστήρια συντρέχει περίπτωσις ἀντικαταστάσεως τῶν ἐν χρήσει τοιούτων λόγῳ φθορᾶς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 8 Δεκεμϐρίου 1938
Ὁ Ὑπουργὸς
ΑΓΙΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ »

Δεν υπάρχουν σχόλια: