16/4/07

Υποβολή έγκλησης για ακάλυπτη επιταγή από δικηγόρο για λογαριασμό ΑΕ

Στην περίπτωση που δικηγόρος (ή οποιοσδήποτε τρίτος) καταθέτει έγκληση για ακάλυπτη επιταγή για λογαριασμό ΑΕ, πρέπει να προσκομίσει πρακτικό του ΔΣ που να του παρέχει σχετική πληρεξουσιότητα και να βεβαιώνεται το γνήσιο τη υπογραφής των μελών του ΔΣ. Μόνη εξαίρεση από την υποχρέωση προσκόμισης πρακτικού ΔΣ με βεβαίωση γνησίου υπογραφής μελών: εάν το ίδιο το Καταστατικό της ΑΕ εξουσιοδοτεί ρητά συγκεκριμένο πρόσωπο (βάσει αρ. 18 Ν. 2190/1920)

Δεν υπάρχουν σχόλια: