19/5/22

Κατάθεση αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής σε αναρμόδια υπηρεσία - Υποχρέωση παραπομπής - Ακύρωσης απορριπτικ΄ςη απόφασης διοίκησης

 Το Δικαστήριο δέχεται ότι το άρ. 4 του Κωδικα Διοικητικής Διαδικασίας εφαρμόζεται και στις αιτήσεις ανανέωσης αδειών διαμονής. Άρα αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής που κατατίθεται σε κατά τόπο αναρμόδια υπηρεσία, δεν θα πρέπει να απορρίπτεται, αλλά να παραπέμπεται στην αρμόδια υπηρεσία. Το Δικαστήριο ακυρώνει συνεπώς απορριπτική απόφαση ΔΑΜ που απέρριψε λόγω κατάθεσης αίτησης σε αναρμόδια υπηρεσία.

==================================================

Αριθμός απόφασης ΑΔ15/2022

ΑΚΔ: ΑΚΥ33/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Τμήμα 2ο Τριμελές

Ακυρωτική Διαδικασία

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 15 Νοεμβρίου 2021, με δικαστές τους: Μαρία Ζιάκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Μιχαήλ Πιερρουτσάκο και Aνδρέα Ασημακόπουλο, Πρωτοδίκες Δ.Δ., και γραμματέα την Αικατερίνη Αντωνοπούλου, δικαστική υπάλληλο,
 για να δικάσει την αίτηση ακύρωσης, με ημερομηνία κατάθεσης 8-11-2019,
 του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ   υπηκόου Αλβανίας, κατοίκου Πειραιά Αττικής  ), ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ιωάννη Ιακώβου Παραδείση, ο οποίος ανακάλεσε την από 12.11.2021 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ.,
 κατά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος δεν παραστάθηκε.
Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε τον εισηγητή της υπόθεσης Ανδρέα Ασημακόπουλο, Πρωτοδίκη Δ.Δ., ο οποίος διάβασε την έκθεσή του.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα,
 σκέφθηκε κατά τον νόμο
 1.Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ακύρωσης για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το 306999320950 0107 0085 e-παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών μετά του οικείου αποδεικτικού πληρωμής του), ο αιτών ζητεί παραδεκτώς την ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8269/Αρ.φακέλου29400/26.7.2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Με την τελευταία απόφαση απορρίφθηκε η υπ’ αριθμ. 6154/19.7.2018 αίτηση του αιτούντος για ανανέωση της άδειας διαμονής του και του επιβλήθηκε το μέτρο της οικειοθελούς αναχώρησης από τη Χώρα.

 2.Επειδή, στο άρθρο 2 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) ορίστηκε ότι: «1. Η αρμοδιότητα των Δήμων της Χώρας για την παραλαβή των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής… μεταφέρεται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων αυτοί υπάγονται. Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, τα σημεία υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους… Για τις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με αυτές καθορίζονται τα σημεία υποδοχής, ανά νομό ή νομαρχία, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που ορίζονται ως σημεία υποδοχής, οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων Δήμων. Ως σημείο υποδοχής ορίζεται η οικεία Διεύθυνση ή Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που εδρεύει σε κάθε νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης… 2. Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, οι οποίες ορίζονται ως σημεία υποδοχής με τις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου και από την κατά περίπτωση οριζόμενη σε αυτές ημερομηνία, αναλαμβάνουν πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων τους… ιδίως : α. την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής. β. την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων. γ… 3. Από την ημερομηνία που ορίζεται, κατά περίπτωση, στις αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι Δήμοι που εδρεύουν στον αντίστοιχο νομό παύουν να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέματα αδειών διαμονής και παραδίδουν, με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, στην ορισθείσα ως αρμόδια προς τούτο υπηρεσία, τους φακέλους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα… 4…». Κατ’ επίκληση της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4018/2011 εξεδόθη η 34547/2013 (ΦΕΚ Β 1785/2013) κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.), με το άρθρο 1 της οποίας ορίστηκε ως σημείο υποδοχής (Υπηρεσία μιας στάσης), μεταξύ άλλων, η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 3.Επειδή, περαιτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄) ορίζεται ότι: «2. Οι αιτήσεις για την ανανέωση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος ή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4018/2011. …». Εξάλλου στον κυρωθέντα με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, ότι: «1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, … Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. …».

 4.Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: O αιτών, υπήκοος Αλβανίας, κάτοχος του υπ’ αριθμ. BJ244059 διαβατηρίου εκδόσεως Αλβανίας λήξεως 1.4.2020, κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6154/19.7.2018 αίτησή του, μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, στο τμήμα αστικής κατάστασης, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης Κυκλάδων στην Ερμούπολη Σύρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγίου, με την οποία αιτήθηκε την ανανέωση της άδειας διαμονής που κατείχε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ29400/7524/4.10.2017 απόφαση του ιδίου ως άνω τμήματος της ιδίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση απορρίφθηκε το ως άνω αίτημά του με το σκεπτικό ότι «όπως προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση/εξουσιοδότηση, την καρτέλα ενσήμων και το εκκαθαριστικό της εφορίας ο εν θέματι είναι κάτοικος Πειραιά. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 4251/2014, “Oι αιτήσεις για ανανέωση αδειών διαμονής κατατίθενται στην υπηρεσία… του τόπου διαμονής του αιτούντος…”», και περαιτέρω επιβλήθηκε εις βάρος του το μέτρο της οικειοθελούς αναχώρησης από τη Χώρα.

 5.Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση, και με το επ’ αυτής νομίμως κατατεθέν στις 17.11.2021 υπόμνημα, ο αιτών ζητεί την ακύρωση της ανωτέρω πράξης, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι εφόσον η υπηρεσία, στην οποία κατατέθηκε η εν λόγω αίτησή του, ήτοι το τμήμα αστικής κατάστασης, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης Κυκλάδων στην Ερμούπολη Σύρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγίου, ήταν αναρμόδιο για να προβεί στην εξέτασή της, λόγω του ότι ο αιτών ήταν κάτοικος Πειραιά, έπρεπε να τη διαβιβάσει στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 περ. α΄ του Κ.Διοικ.Διαδ. και όχι να την απορρίψει για τον λόγο αυτό.

 6.Eπειδή, με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, το Δικαστήριο κρίνει ότι μη νομίμως απορρίφθηκε η αίτηση του αιτούντος για ανανέωση της άδειας διαμονής του διότι σε περίπτωση, όπως εν προκειμένω, κατά την οποία η αρμόδια καθ’ύλην υπηρεσία, στην οποία κατατίθεται αίτημα ανανέωσης άδειας διαμονής αλλοδαπού, διαπιστώσει ότι κατά τόπο αρμόδια είναι αντίστοιχη υπηρεσία άλλης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια της οποίας, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά του εν θέματι αλλοδαπού έχει τον τόπο διαμονής του, οφείλει, κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 περ. α΄ του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, να παραπέμψει την εκκρεμή αίτηση στην εν λόγω αρμόδια κατά τόπο Αρχή, και όχι να την απορρίψει για τον λόγο αυτό. Ενόψει αυτών, εφόσον εν προκειμένω διαπιστώθηκε από το τμήμα αστικής κατάστασης, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης Κυκλάδων στην Ερμούπολη Σύρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγίου ότι ο αιτών, βάσει των υποβληθέντων από αυτόν δικαιολογητικών, δεν διέμενε, κατά τον χρόνο υποβολής της υπ’ αριθμ. 6154/19.7.2018 αίτησής του για ανανέωση της άδειας διαμονής του, σε τόπο της χωρικής του αρμοδιότητας, αλλά στον Πειραιά, όφειλε, κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 περ. α΄ του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, να παραπέμψει την εν λόγω αίτηση στην αρμόδια για την παραλαβή της και περαιτέρω εξέτασή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και όχι να την απορρίψει. Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι ζητήματα αναγόμενα στην αρμοδιότητα του εκδόσαντος την προσβαλλόμενη με την αίτηση ακύρωσης πράξη είναι εξεταστέα και αυτεπαγγέλτως (βλ. ΣτΕ 787/2016, 552/2008, 3263/2000 7μ.), το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. πρωτ. 8269/Αρ.φακέλου29400/26.7.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τυγχάνει ακυρωτέα. Περαιτέρω, η υπόθεση πρέπει να αναπεμφθεί στη Διοίκηση προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες (παραπομπή της 6154/19.7.2918 αίτησης του αιτούντος στην αρμόδια αρχή). Τέλος, πρέπει να αποδοθεί στον αιτούντα το καταβληθέν παράβολο, κατ’ άρθρο 36 παρ. 4 εδ. α΄ του π.δ/τος 18/1989, ενώ δεν καταλογίζονται σε βάρος του καθ’ου τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, κατ’ άρθρο 275 παρ.1 εδ. τελ. του Κ.Δ.Δ., [που εφαρμόζεται αναλόγως, κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 περ. στ΄ του ν. 702/1977 (ΦΕΚ Α΄ 268), όπως η περ. αυτή προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ Α΄ 77)]. 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
 Δέχεται την αίτηση. 
Ακυρώνει την υπ αριθμ. πρωτ. 8269/Αρ.φακέλου29400/26.7.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί στις κατά το σκεπτικό νόμιμες ενέργειες.
 Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον αιτούντα.
 Η διάσκεψη του δικαστηρίου έγινε στη Σύρο την 1.3.2022 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 16-3-2022.
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 ΜΑΡΙΑ ΖΙΑΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: