4/5/23

ΜΠρΑθ 1222/2023 Απόρριψη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ΟΣΔ συγγενικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ως μη νόμιμης

 

 Επιδίκαση της εύλογης αμοιβής του άρθρου 49 § 1 του ν. 2121/1993 με ασφαλιστικά μέτρα προβλέπεται, με τη διάταξη του άρθρου 22 § 7 εδ. α΄ του ν. 4481/2017, μόνο στην περίπτωση διαφωνίας μεταξύ χρήστη και οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ως προς το ύψος και τους όρους πληρωμής της ως άνω αμοιβής· αντιθέτως, ούτε στη συγκεκριμένη διάταξη αλλ’ ούτε και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων προβλέπεται προσωρινή επιδίκαση της ως άνω εύλογης αμοιβής στην περίπτωση που ο χρήστης αρνείται να προβεί στην καταβολή της αμοιβής αυτής για άλλους λόγους και όχι επειδή διαφωνεί με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ως προς το ύψος της και τους όρους πληρωμής της· μη επιτρεπτή η προσωρινή επιδίκαση εύλογης αμοιβής στην περίπτωση άρνησης εκ μέρους του χρήστη, της ίδιας της ύπαρξης υποχρέωσής του για καταβολή τέτοιας αμοιβής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: